Welkom bij Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

U kunt bij ons advies op vragen over omgevingsvergunningen, waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordingen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Wij verzorgen ook cursussen (op maat) op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening en het algemeen bestuursrecht.

U kunt met ons in contact komen door het contactformulier in te vullen of bel ons op 06-39 83 62 81.

Laatste artikelen

Prev Next

Passieve risico-aanvaarding bij gronden met een recreatieve bestemming

26-08-2016 Hits:14 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. der het oude planologische regime vigeerde op percelen in Harderwijk de bestemming “Recreatieve doeleinden II”. Na inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan is op...

Lees verder

Verwijdering beperkt foerageergebied bij onvoldoende draagkracht vereist passende beoordeling

26-08-2016 Hits:13 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog. Voor de uitbreiding van een hotel is een vergunning onder de Natuurbeschermingswet 1998 verleend, waarmee 0,68 hectare foerageergebied van de zwarte specht verloren...

Lees verder

Tips van de Afdeling voor het maken van een bestemmingsplan

24-08-2016 Hits:44 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Jan Coen Binnerts van PotJonker Advocaten. Een tussenuitspraak van de Afdeling van 3 augustus 2016, 201508416/1/R1, bevat twee praktische tips voor makers van bestemmingsplannen.  Aanleiding was een wat...

Lees verder

Informatiearchitectuur toont effecten Omgevingswet

24-08-2016 Hits:54 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Als het gaat om de informatiehuishouding, dan heeft de Omgevingswet voor gemeenten (en andere overheden) grote gevolgen. Gemeenten moeten met hun websites en hun dienstverlening aansluiten op de voorkant van...

Lees verder

Afdeling creëert ten behoeve van handhaving een rechtsingang bij niet tijdig beslissen op een aanvra…

23-08-2016 Hits:39 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Tom Barkhuysen, Machteld Claessens en Niels Jak van het Stibbeblog. In een uitspraak van 27 juli 2016 creëert de Afdeling bestuursrechtspraak een rechtsingang voor het geval dat niet...

Lees verder

Geen maatwerkvoorschriften voor woningen op gezoneerd industrieterrein

23-08-2016 Hits:39 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. Het is niet mogelijk om voor de geluidbelasting op woningen die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein maatwerkvoorschriften vast te stellen. Dit oordeelde...

Lees verder

Vereiste evidentie voor onverbindendheid bestemmingsplanregel na exceptieve toetsing ontbreekt als p…

22-08-2016 Hits:63 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Anne-Marie Span en Jan van Oosten van het Stibbeblog. Een bestemmingsplanregel kan getoetst worden aan hogere regelgeving in een procedure gericht tegen de verlening van een omgevingsvergunning. De bestemmingsplanregel mag...

Lees verder

Uitspraak RvS over onderzoeks- en actualiseringsplicht vergunningen

22-08-2016 Hits:86 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. De onderzoeks- en actualiseringsplicht in de Wabo verplicht het bevoegd gezag om de voorschriften van een omgevingsvergunning milieu te wijzigen of de omgevingsvergunning...

Lees verder

Financieel gedreven RO-wethouder is karikatuur

19-08-2016 Hits:122 Nieuws Wro Jelger Moraal

Dit artikel verscheen op 22 juli op Stadszaken.nl Dat financiële motieven de ruimtelijke inrichting van Nederland bepalen, zoals Pieter Hendrikse op Stadszaken suggereert, vindt NEPROM-directeur Jan Fokkema te ver gaan....

Lees verder

Samen aan de slag: ondersteuning praktijkinitiatieven

18-08-2016 Hits:123 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een groot aantal overheden, bedrijven en inwoners heeft de handschoen opgepakt en vindt het belangrijk om ervaring op te doen met de Omgevingswet. Vanaf 16 augustus 2016 stelt het programma...

Lees verder

Weigering een bestemmingsplan vast te stelle

18-08-2016 Hits:163 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Van der Feltz Advocaten. De gemeenteraad (hierna: de raad) is bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen en dus ook bevoegd een bestemmingsplan niet vast te stellen. De raad...

Lees verder

Onderzoek naar maatregelen tegen meeuwenoverlast toegestaan

17-08-2016 Hits:121 Nieuws Wro Jelger Moraal

De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen binnen hun grondgebied onderzoek doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de...

Lees verder

Mededeling waarbij een bestuursorgaan zich ondubbelzinnig haar recht op nakoming voorbehoudt, stuit …

17-08-2016 Hits:108 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Anna Collignon en Ronald Olivier van het Stibbeblog. Tegen de expliciete bedoeling van de wetgever in heeft de Afdeling in twee uitspraken van 28 juli 2016 een nieuwe,...

Lees verder

De ‘Kruimelvergunning’ voor functiewijziging pand

12-08-2016 Hits:328 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Merel Holtkamp van AKD. Met de planologische kruimellijst – die is opgenomen in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht – kan het college van B&W...

Lees verder

Het belang van voorschriften bij een ontheffing van de Flora- en faunawet

12-08-2016 Hits:200 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog. Voor de verlening van een ontheffing van een verbod uit de Flora- en faunawet kan het noodzakelijk zijn om voorschriften op te leggen....

Lees verder

De ontwerpwijziging van het Bor (uitvoering wet VTH)

11-08-2016 Hits:212 Nieuws Wabo Jelger Moraal

n deze vlog wordt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoering wet VTH) besproken. Dit ontwerpbesluit is op 11 juli 2016...

Lees verder

Vereisten aan zorgvuldige dialoog conform VR2014 Brabant

09-08-2016 Hits:227 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. Het voeren van een zorgvuldige dialoog is een van de voorwaarden die door provincie Noord-Brabant wordt gesteld aan het verkrijgen van toestemming voor...

Lees verder

Toepassingsbereik uitzondering op verbod om zonder vergunning aanlegwerkzaamheden te mogen verrichte…

08-08-2016 Hits:238 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Van der Feltz Advocaten. Een redelijke uitleg van de planregel waarin staat dat het verbod om aanlegwerkzaamheden zonder vergunning te verrichten niet van toepassing is op werken en...

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkelingen en geurbeleid voor industrie in Zaanstad

07-08-2016 Hits:269 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Tine Leemans-van Koten van AKD. In mijn blog van 29 januari jl. schreef ik over het Zaans geurbeleid 2015. In het afgelopen half jaar is er kennelijk binnen...

Lees verder

Een reactieve aanwijzing over bedrijventerrein De Grift en bestuurlijke kift

04-08-2016 Hits:292 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Marieke Dankbaar van Pot Jonker Advocaten. Het komt bij voorkeur natuurlijk niet te vaak voor: gemeentebestuur en provinciebestuur die grimmig tegenover elkaar staan in de rechtszaal: “butting heads”...

Lees verder

Afspreken dat een omgevingsvergunning pas wordt verleend nadat lopende beroepsprocedures worden beëi…

03-08-2016 Hits:283 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. Het gebeurt regelmatig dat een bestuursorgaan en een initiatiefnemer afspraken willen maken over de voorwaarden waaronder tot vergunningverlening zal worden overgegaan. Eén van...

Lees verder

Ook tegen weigering om een handeling in beheerplan op te nemen is beroep mogelijk

03-08-2016 Hits:247 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog. In een beheerplan voor een Natura 2000-gebied kunnen handelingen worden opgenomen die vervolgens zijn vrijgesteld van de vergunningplicht onder de Natuurbeschermingswet 1998. Tegen...

Lees verder

Routeplanner Implementatie Omgevingswet: doorontwikkeling

02-08-2016 Hits:347 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De Routeplanner Implementatie Omgevingswet helpt u uw eigen route te bepalenvoor de invoering van de Omgevingswet. Het is een levend instrument, dat het Programma Aan de slag met de Omgevingswet...

Lees verder

Eenvoudiger beter: kleinere veiligheidsafstanden voor LPG-tankstations in de Revi

02-08-2016 Hits:294 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Eenvoudiger beter: kleinere veiligheidsafstanden voor LPG-tankstations in de Revi

Een artikel van Jan Reinier van Angeren en Lisa van der Maden van het Stibbeblog. Op 29 juni 2016 is een totaalpakket aan maatregelen in werking getreden, waarmee de veiligheidsafstanden in...

Lees verder

Bestemmingsplan 'Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen' bijna in orde

01-08-2016 Hits:293 Nieuws Wro Jelger Moraal

Het bestemmingsplan 'Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen' schiet op enkele punten tekort, maar blijft grotendeels in stand. De gemeenteraad van Rotterdam moet een terrasvoorschrift in het bestemmingsplan aanpassen en een...

Lees verder